ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก AloEx Green Club

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก AloEx Green Club (“เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท นะเสมา จำกัด (“บริษัทฯ ”) และลูกค้าซึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิก AloEx Green Club (“สมาชิก/ ท่าน”) โดยสมาชิกสามารถสะสมคะแนนด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ AloEx ใดๆ ผ่านช่องทางที่กำหนด

ท่านควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

การสมัครเป็นสมาชิก

 • การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก AloEx Green Club ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
 • เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้งานเป็นครั้งแรกแล้ว ท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทาง E-mail โดยท่านจะได้รับ E-mail 1 ฉบับ พร้อมกับลิงก์ที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของท่าน จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ AloEx ได้
 • สำหรับผู้สมัครสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี บริษัทฯ มีสิทธิขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ลงนามหรือแสดงความยินยอมในหนังสือยินยอมการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
 • ท่านสามารถสมัครสมาชิก AloEx Green Club ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ท่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกที่ท่านได้ระบุไว้เมื่อตอนสมัครสมาชิกได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
 • ท่านตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นสมาชิกที่ใช้บังคับ ณ ขณะลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มในทุกช่องทางและให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ และ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ ทราบหรือตรวจพบว่า ท่านแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือกระทำการอันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ท่านเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

การสะสมคะแนน

 • ท่านสามารถสะสมคะแนนได้ทันทีหลังสมัครสมาชิก AloEx Green Club
 • ทุกยอดการสั่งซื้อ 25 บาท ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนสะสมที่ท่านได้รับจะเป็นไปตามแต่ละโปรโมชั่น หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ
 • การคำนวณคะแนนสะสม คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่นๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้
 • คะแนนจะถูกสะสมและแสดงในระบบหลังจากที่ท่านกดยืนยันรับสินค้า หรือภายใน 7 วัน หลังจัดส่งสินค้าสำเร็จ
 • สิทธิ์ประโยชน์สำหรับ AloEx Green Club นี้ สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ AloEx ผ่านช่องทาง Official ของ AloEx เท่านั้น เช่น Facebook, LINE, TWITTER, Instagram หรือเว็บไซต์ www.aloexhair.com
 • คะแนนสะสมจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และไม่สามารถยกคะแนนสะสมหรือเก็บสิทธิ์ไปใช้ในปีถัดไปได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเองได้ที่ https://shop.aloexhair.com/th/profile
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับสมาชิกท่านอื่นได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์กำหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกอัตราคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือระบุเหตุผลใดๆ ล่วงหน้า

การแลกคะแนนสะสม

 • สมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอและมีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด จะสามารถ เปลี่ยน/แลก คะแนนสะสมเป็นส่วนลดแทนเงินสดหรือของรางวัลได้ โดยมีกำหนดรายการของรางวัลและเงื่อนไขข้อกำหนดในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ใน สิทธิ์ประโยชน์สำหรับสมาชิก AloEx Green Club
 • เมื่อแลกของรางวัลแล้ว คะแนนของท่านที่สะสมในบัญชีสมาชิกจะถูกหักออกตามจำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในแลกของรางวัลที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ทำการแลกของรางวัล โดยจะหักคะแนนที่ได้รับในครั้งแรกก่อนตามลำดับ
 • การแลกของรางวัล จะต้องทำก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่คะแนนจะหมดอายุ คะแนนสะสมที่หมดอายุที่ยังไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) จะถูกตัดออกจากบัญชีสะสมคะแนนของสมาชิกโดยอัตโนมัติในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 • การแลกของรางวัลจะให้สิทธิ์แก่สมาชิกที่ทำการขอแลกรางวัลก่อนตามลำดับ โดยเมื่อมีการขอแลกรางวัลแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอน เปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ คะแนนที่ถูกหักออกไปจากบัญชีคะแนนของสมาชิกแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
 • การแลกของรางวัลที่เป็นสินค้าจะไม่สามารถเลือกสี หรือเปลี่ยนแปลงขนาดได้
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดแทนเงินสด สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ AloEx ใดๆ โดยจะต้องไม่เกิน 5% ของยอดคำสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ
 • สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับรางวัลได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคมของทุกปี ตรวจสอบรายละเอียดของรางวัลได้ที่ สิทธิ์ประโยชน์สำหรับสมาชิก AloEx Green Club
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์กำหนดและเปลี่ยนแปลงของรางวัลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการแลก/รับของรางวัล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือระบุเหตุผลใดๆ ล่วงหน้า

การยกเลิกเป็นสมาชิก

 • ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก AloEx Green Club ได้ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และแจ้งความประสงค์ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ เนื่องจากกระบวนการลบ หรือทำลายข้อมูล ทั้งนี้ หากต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า 3 วันทำการ บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด
 • หากท่านมีคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ภายหลังจากที่คำสั่งซื้อสินค้านั้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และท่านได้รับสินค้าแล้ว
 • การยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าวจะส่งผลให้คะแนนสะสมที่ท่านมีอยู่ถูกยกเลิกโดยทันที และถือว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่ท่าน และท่านไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ จากบริษัทฯ ได้
 • หากตรวจพบการทุจริต ฉ้อฉล หรือการกระทำใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกใหม่ให้กับสมาชิกที่ถูกยกเลิกในข้อ 4